TRANSMISJA LIVE W SYSTEMIE PPV

Regulamin

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV TRANSMISJI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania transmisji TV, oferowanej przez Bilety24 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tęczowa 15, 60-275 Poznań, NIP: 7792524394, REGON 388318402, KRS 0000887164 adres poczty elektronicznej: info@bilety24.pl

 2. DEFINICJE

  Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez, Bilety24 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tęczowa 15, 60-275 Poznań, NIP:  7792524394 jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem Sprzętu.

  Nadawca - Bilety24 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tęczowa 15, 60-275 Poznań, NIP: 7792524394
  Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu live.bilety24.pl
  Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do wydarzenia sportowego
  Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem
  Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez Internet weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.
  Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji do godziny zakończenia Audycji, w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez jego nadawcę.
  Opłata – należność od Użytkownika na rzecz Bilety24 Sp. z o.o. płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV
  1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.
  2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej bilety24.pl lub modułów sklepowych Organizatorów korzystających z rozwiązań serwisu Bilety24
  3. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronach wymienionych w pkt 3.2 oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych Przelewy24 . Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w wymienionych portalach. Użytkownik otrzyma dostęp do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptuję Regulaminu który dostępny jest na stronie live.bilety24.pl
  4. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie live.bilety24.pl
  5. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  6. Zakupiona transmisja umożliwia dostęp do usługi transmisji całego wydarzenia w systemie PPV.
  7. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od live.bilety24.pl
  8. Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego.
  9. Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.
  10. Bilety24 Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.
  11. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.
 4. PŁATNOŚĆ
  1. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu Przelewy24. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system Przelewy24.
  2. Bilety24 Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie Przelewy24
  3. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych Bilety24 Sp. z o.o.
  2. Regulamin dostępny jest na stronie live.bilety24.pl
  3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.09.2020 r.
 6. REKLAMACJA
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji:
   • w momencie niedostępności systemu live.bilety24.pl lub jego awarii.
  2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie live.bilety24.pl.
  3. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od live.bilety24.pl. 
  4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia
  5. Reklamacje można składać pod adresem info@bilety24.pl
  6. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z właścicielem kanału: bok@ppv-stream.pl

© 2018 PPV Stream

Pomoc:     bok@ppv-stream.pl